Koordinatorstvo

Na področju gradbeništva opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • naloge koordinatorja VZD v fazi priprave projekta,
  • izdelava varnostnega načrta,
  • naloge koordinatorja VZD v fazi izvedbe projekta

Izdelava varnostnih načrtov za gradbišča

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, kot določa četrti člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05).

Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. Varnostni načrt izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izgradnje objekta.

Opravljanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05) v četrtem členu določa, da je potrebno kadar dela na gradbiščih izvajata dva ali več izvajalcev imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in sicer posebej za fazo projektiranja objekta ter za fazo izgradnje objekta.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Koordinatorja ni potrebno imenovati za gradnjo in druga dela na enodružinski hiši do 350m2 neto tlorisne površine. Ne glede na to določbo je potrebno koordinatorja imenovati ko gre za posebno nevarna dela (določena v uredbi) ali ko gre za obsežna dela z visoko koncentracijo delovne sile na gradbišču.

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati na Inšpektorat za delo. To mora storiti najmanj 15 dni pred pričetkom del.